Teori kinetik gas ideal: formula dan contoh masalah

Gas ideal ialah gas yang mempunyai sifat yang sama dalam keadaan yang sama. Dalam keadaan sebenar, gas yang berada pada tekanan rendah dan jauh dari takat lebur dianggap mempunyai sifat yang serupa dengan gas ideal.

Gas ideal mempunyai persamaan umum:

PV = nRT = NkT

Maklumat:

  • k = pemalar Boltzmann (1.38×10-23 J/C)
  • R = pemalar gas am (8.31×10-3 Mole.K)
  • n = bilangan mol gas (mol)
  • N = bilangan zarah gas n = m/Mr = N/N0
  • N0 = Nombor Avogadro (10×602526 K.mol)

Secara umum, undang-undang Boyle-Gay-Lussac sentiasa terpakai kepada sebarang perubahan dalam keadaan.

P1V1/ T1 = hlm2V2/ T2

(Jika jisim gas tidak berubah, (mol/zarah) digunakan.

P1V1/n1.T1 = hlm2V2/n2.T2

(Jika gas mengalami perubahan jisim (mol/zarah), ia digunakan.

Teori kinetik gas ideal ialah teori pertama di mana tekanan pada gas bergantung pada perlanggaran molekul tetapi bukan pada daya statik. Teori ini menerangkan saiz molekul dalam gas, yang boleh menjejaskan kelajuan di mana molekul bergerak.

Teori kinetik gas ideal mempunyai sifat makroskopik gas seperti tekanan, suhu dan isipadu.

tekanan gas ideal

Tekanan gas ideal ialah daya yang dihasilkan oleh molekul gas yang mengenai dinding bekas.

P = 1/3.Nmv2/V

Maklumat:

  • N = bilangan zarah gas
  • m = jisim zarah gas (kg)
  • v = halaju zarah gas (m/s)
  • V = isipadu gas (m3)

Tekanan gas dengan tenaga kinetik (Ek)

Tekanan gas dengan tenaga kinetik (Ek) Jika nilai tenaga kinetik lebih besar, tekanan akan menjadi lebih besar. Oleh itu, hubungan antara tekanan dan tenaga kinetik adalah berkadar terus.

P = 2.3. N.Ek/V

Maklumat:

  • Ek = tenaga kinetik gas (J)

Tenaga dalaman

Gas monoatomik ialah gas yang zarahnya adalah atom tunggal, contohnya helium, neon, dan argon.

Formula:

U = Ek = 3/2.NKT=3/2.nRT

Gas diatomik ialah gas dengan bentuk molekul yang terdiri daripada dua atom sahaja, dua atom boleh menjadi unsur yang sama atau berbeza, contohnya hidrogen (H2O), oksigen (O2dan nitrogen (N2).

Pada suhu rendah (± 300 K)

U = Ek=3/2.NKT=3/2.nRT

Pada suhu sederhana (± 500 K)

U = 5/2.NKT = 5/2.nRT

pada suhu tinggi (±1000 K)

U = Ek = 7/2.NKT = 7/2.nRT

halaju zarah

Zarah bahan boleh bergetar kerana proses pemanasan. Oleh itu, suhu adalah salah satu faktor yang menyebabkan pergerakan zarah dalam sesuatu bahan, sehingga dikatakan bahawa zarah mempunyai tenaga kinetik zarah.

v = 3.kT/m = 3.RT/Mr = 3.P/P

Contoh masalah

1. Purata tenaga kinetik zarah 4.5 mol gas dalam bekas tertutup ialah 6×10.-26 Joule jika isipadu gas ialah 18.6 liter dan nombor Avogadro ialah 6.02 x 10.23 Zarah / tekanan molar gas…

Bincangkan :

V = 18.6 L = 18.6 x 10-3 Meter3

n = 4.5 mol

NA = 6.02 x 1023 zarah/mol

EK = 6.0 x 10-26 joule

Bilangan zarah gas:

N = nNA

= 4.5 6.02 x 1023

= 27.09 x 1023 zarah

Jumlah tenaga kinetik N zarah:

EK = NEK

= 27.09 x 1023 . 6.0 × 10-26

= 162.54 x 10-3 J

Mengikut persamaan gas ideal:

PV = NkT

Dan persamaan tenaga kinetik:

EK = 3.2 NkT, kita boleh membuat kesimpulan:

EK = 3.2 PV

162.54*10-3 = 3/2 P (18.6 x 10-3)

P = 5.8 Pa

2. Dalam tiub tertutup yang mengandungi 6 liter gas pada 27OJika suhu meningkat kepada 77, tekanan C ialah 1.5 atmOC dan ia dimampatkan sehingga isipadunya ialah 5 liter, kemudian tekanan…

Bincangkan :

T1 = 27OCT1 = 77OC = 350K

P1 = 1.5 V atmosfera1 = 5 liter

V1 = 6 liter

Undang-undang Boyle-Gay-Lussac:

P1V1/ T1 = hlm2V2/ T2

P = 1.5 (6)/3002(5)/350

P2 = 2.1 Pa

Cloud Hosting Indonesia