Rujukan Bola

Perakaunan perakaunan: definisi dan susunan

Perakaunan adalah satu cabang sains yang boleh digunakan dalam pelbagai bidang kehidupan. Boleh dikatakan kemahiran perakaunan adalah kemahiran asas yang boleh digunakan untuk tujuan orang dan syarikat.

Secara umum, perakaunan menyediakan maklumat tentang mengukur dan menghuraikan isu maklumat kewangan yang dikemukakan kepada diri sendiri, orang luar atau pelabur untuk menilai perniagaan.

Sebagai pemilik perniagaan, kebolehan perakaunan ini sangat berguna untuk memahami dan mengawal keadaan perniagaan, boleh lebih tepat dalam memulakan perniagaan, malah boleh membuat ramalan yang akan mempengaruhi kemajuan perniagaan. Kerjanya memainkan peranan.

Aktiviti perakaunan secara amnya melibatkan proses merekod, mengklasifikasi, meringkaskan, memproses, menganalisis, dan mempersembahkan data transaksi dan semua hal kewangan dengan cara yang boleh difahami untuk digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan atau untuk tujuan lain. . Sains perakaunan telah dibangunkan mengikut keperluan dan fokus kepada disiplin tertentu. Pengkhususan ini berguna untuk penggunanya supaya pengetahuan perakaunan gunaan tidak begitu meluas.

Biasa dengan perakaunan perakaunan

Proses yang paling penting dalam melakukan perakaunan ialah pendaftaran atau perakaunan. Perakaunan ialah proses merekod transaksi kewangan dalam bentuk jualan, pendapatan, pembelian dan perbelanjaan yang dibuat oleh individu atau syarikat yang digunakan untuk menjalankan perniagaan.

Dalam perakaunan asas, terdapat konsep yang dipanggil Aloe, yang terdiri daripada aset (harta atau aset), Tanggungjawab (wajib) dan Ekuiti (modal permulaan).

Persamaannya adalah seperti berikut:

Aset = Kewajiban + Modal

Aset ialah sumber ekonomi yang mempunyai nilai kepada syarikat atau pemilik perniagaan. Kemudian kewajipan itu boleh dalam bentuk hutang.

Transaksi dalam perakaunan terbahagi kepada dua kategori: transaksi dalaman dan transaksi luaran. Urus niaga dalaman adalah transaksi yang berlaku hanya dalam syarikat. Urus niaga ini boleh dalam bentuk pembayaran hutang syarikat, pembelian peralatan pejabat dan pembayaran lain yang dibuat untuk operasi sokongan. Manakala urus niaga asing ialah urus niaga yang melibatkan pihak asing seperti urus niaga jual beli.

Pesanan simpan kira

Dalam buku perakaunan, terdapat kitaran atau langkah yang diulang. Ini kerana simpan kira adalah simpan kira yang dilakukan berulang kali semasa menjalankan perniagaan. Langkah-langkah yang diambil di pejabat perakaunan adalah seperti berikut:

 • Pengenalan urus niaga
  Pengenalpastian transaksi ialah rekod semua aktiviti kewangan. Langkah ini dilakukan dengan membuat dan menerima bukti transaksi. Bukti transaksi ini mestilah dalam bentuk bukti yang sah dalam dunia perakaunan, contohnya dalam bentuk nota, resit, invois atau bukti lain.
 • Analisis urus niaga
  Selepas melalui langkah-langkah pengenalan, akauntan melakukan langkah analisis. Peringkat ini adalah penilaian transaksi dan kesannya terhadap keadaan kewangan syarikat.
 • Merekod transaksi dalam jurnal
  Selepas melepasi peringkat analisis, data yang diperolehi direkodkan dalam jurnal kewangan. Jurnal ialah rekod kronologi transaksi kewangan dalam tempoh tertentu. Merekod dan memasukkan data dalam jurnal juga dikenali sebagai jurnal. Proses penjurnalan harus dilakukan secara berurutan dan berhati-hati, tiada satu pun transaksi harus terlepas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang sepadan pada akhir tempoh antara kos dan hasil.
 • Pindahkan ke lejar
  Lejar am ialah satu set akaun lejar yang mengandungi maklumat tentang aset atau aset tertentu yang direkodkan dalam sesuatu tempoh. Kemudian lejar ini dipindahkan ke data jurnal. Nombor akaun dalam lejar am biasanya diberikan kod khas. Ini dilakukan untuk memudahkan proses pengenalan jurnal. Ini juga dilakukan bagi memudahkan akauntan menyemak data yang direkodkan dalam lejar.
 • Sediakan jurnal percubaan dan pelarasan
  Imbangan duga ini mengandungi data dalam bentuk jumlah baki dalam akaun dalam lejar am. Imbangan duga hendaklah sepadan dengan baki dalam lejar am. Penetapan jurnal ini dilakukan secara berkala dan prosesnya seperti menulis jurnal. Selepas merekod dalam jurnal pelarasan, keputusan laporan akan menjadi nyata.
 • Penyata kewangan dan imbangan duga yang diselaraskan
  Imbangan duga pelarasan disediakan berdasarkan imbangan duga yang telah disediakan sebelum ini dan mengambil kira catatan pelarasan. Baki dibahagikan kepada kumpulan aset dan liabiliti, jumlah bakinya mesti seimbang. Sekiranya data tidak seimbang, dapat dilihat bahawa ralat berlaku dalam proses sebelumnya. Jika data sepadan, laporan kewangan dijana. Penyata kewangan terdiri daripada beberapa laporan, termasuk penyata untung dan rugi, perubahan dalam modal, penyata tunai, dan kunci kira-kira, yang mengira kecairan.
 • Sediakan jurnal akhir
  Jurnal akhir disediakan dengan menutup akaun nominal atau akaun untung rugi pada akhir tempoh. Tujuan penutupan akaun ini adalah untuk memerhati aliran sumber dana dalam sesuatu tempoh supaya ia boleh digunakan untuk mengukur sebarang aktiviti yang dilakukan dalam sesuatu tempoh dan membantu dalam memulakan kitaran perakaunan seterusnya.
 • Pembinaan jurnal terbalik
  Langkah ini adalah pilihan dan boleh dibuat atau tidak dibuat. Jurnal pembalikan dibuat dalam bentuk merekod akaun tertentu dalam transaksi tertentu, yang dilakukan berulang kali untuk memudahkan rakaman.
Cloud Hosting Indonesia