Rujukan Bola

Jenis belanjawan korporat dan tugas mereka

Belanjawan adalah proses perancangan bersepadu dalam syarikat. Selain itu, bajet ini akan dijelaskan pada masa tertentu yang dipersetujui oleh pihak kewangan.

Mandar (2011) mengatakan belanjawan merupakan satu bentuk perancangan yang dilakukan secara sistematik. Skim ini pastinya merangkumi semua aktiviti korporat yang dinyatakan oleh unit monetari atau entiti monetari yang sah untuk tempoh masa tertentu.

Dengan kata lain, tujuan belanjawan ini adalah untuk merancang dan mengawal sistem kewangan sebagai satu jenis anggaran syarikat. Syarikat mesti mempunyai rancangan belanjawan. Ini supaya syarikat dapat memantau kadar pertumbuhan ekonomi domestiknya.

Selain itu, pembiayaan ini juga memberi manfaat kepada syarikat. Terdapat pelbagai jenis belanjawan korporat. Mengenai jenis-jenis bajet syarikat yang patut kita ketahui seperti berikut:

1. Belanjawan jualan

Belanjawan jualan ialah belanjawan syarikat yang dibuat dengan tujuan meramalkan jualan masa hadapan. Bajet ini merangkumi rancangan jenis barang yang boleh dijual, harga barang, bilangan barang, masa jualan dan tempat jualan.

Biasanya, pasukan syarikat menyediakan belanjawan jualan berdasarkan ramalan jualan yang disediakan oleh syarikat.

Dengan kata lain, belanjawan jualan ini dibuat dalam tempoh masa atau tempoh di mana bajet itu dirancang untuk tahun hadapan. Di samping itu, belanjawan ini dianggap sebagai belanjawan utama dan asas untuk menyediakan belanjawan lain syarikat.

2. Belanjawan pengeluaran

Belanjawan pengeluaran ialah belanjawan syarikat, yang merangkumi semua rancangan pengeluaran unit syarikat dalam tempoh belanjawan.

Dengan kata lain, belanjawan pengeluaran ini adalah berdasarkan belanjawan pengeluaran dan ditentukan melalui rancangan jualan yang dirancang. Contohnya, asas kos pengeluaran, kos bahan mentah, kos buruh dan kos kilang.

3. Anggaran kos pengeluaran

Menurut Molyadi (2000) mencadangkan belanjawan pengeluaran ialah program pelbagai kos yang dikeluarkan untuk menukar bahan mentah kepada barangan yang sedia untuk dijual. Manakala Alimin Sayah (2003) turut menambah kos pengeluaran iaitu kos pengeluaran terancang yang berlaku dalam tempoh tertentu pada masa hadapan.

Belanjawan kos pengeluaran ialah belanjawan yang merangkumi rancangan untuk kos pemasaran dan kos pentadbiran. Dengan kata lain, belanjawan ini biasanya digunakan sebagai asas untuk membina belanjawan syarikat lain seperti belanjawan tunai dan belanjawan untung rugi.

4. Belanjawan kos bahan mentah

Anggaran kos bahan mentah ialah belanjawan syarikat yang diperlukan dalam aktiviti pengeluaran. Belanjawan ini biasanya merangkumi semua rancangan yang berkaitan dengan bahan mentah, menyatakan jumlah bahan mentah dan unit kewangan.

Dengan menyediakan bajet kos bahan mentah, syarikat sudah tentu dapat mengetahui pembelian bahan mentah yang kemudiannya dijadikan asas atau kriteria penyediaan belanjawan tunai dan belanjawan untung rugi.

Bukan itu sahaja, kita harus tahu bahawa bahan mentah yang digunakan oleh kilang secara tradisinya terbahagi kepada dua jenis bahan langsung dan bahan tidak langsung. Bahan langsung ini adalah bahan mentah yang merupakan bahagian penting dalam sektor pembuatan dan boleh ditentukan secara langsung sebagai kos produk siap.

5. Bajet kos buruh langsung

Pada asasnya, buruh langsung ialah buruh di kilang yang terlibat secara langsung dalam semua aktiviti pengeluaran, dan kosnya akan berkaitan dengan kos pengeluaran dan barangan perkilangan.

Belanjawan kos buruh langsung ialah belanjawan syarikat yang mengandungi ramalan kos buruh untuk tempoh belanjawan.

Selain itu, bajet ini boleh dijadikan rujukan dalam penyediaan bajet tunai dan bajet untung rugi. Secara umumnya, pengiraan dalam belanjawan kos buruh langsung mempunyai dua pengiraan asas, iaitu upah seunit dan upah sejam.

6. Belanjawan inventori

Belanjawan inventori ialah belanjawan syarikat yang merangkumi semua item yang berkaitan dengan inventori dalam tempoh tertentu. Dalam erti kata lain, syarikat akan merancang belanjawan ini secara terperinci, dari mana untuk bermula dengan berapa banyak inventori dan berapa banyak inventori yang masih tidak disentuh dalam tempoh masa hadapan.

Terdapat tiga jenis belanjawan ini, iaitu belanjawan inventori bahan, belanjawan barang separuh siap dan belanjawan barang siap.

7. Bajet overhed kilang

Belanjawan overhed kilang ialah belanjawan syarikat untuk kos overhed kilang yang dirancang dalam tempoh belanjawan. Selain itu, belanjawan ini boleh menjadi asas untuk menyediakan belanjawan tunai dan belanjawan untung rugi.

Bajet overhed kilang juga termasuk beberapa kos yang mesti ditanggung untuk penggunaan bahan tambahan, kos buruh tidak langsung, cukai, penyeliaan jentera pengeluaran, insurans, kemudahan tambahan, dan lain-lain, yang diperlukan semasa proses pengeluaran.

8. Belanjawan program

Belanjawan program ialah belanjawan syarikat yang merangkumi semua belanjawan operasi atau aktiviti syarikat berdasarkan semua rancangan utama syarikat dalam bentuk pelbagai produk seperti program penyelidikan dan pembangunan.

Dengan bajet program ini, ia sudah tentu dapat membantu syarikat menganalisis keseimbangan antara mana-mana program syarikat yang telah dilaksanakan atau tidak.

9. Belanjawan akauntabiliti

Belanjawan akauntabiliti ialah belanjawan korporat yang merangkumi belanjawan operasi dalam syarikat yang disediakan berdasarkan pusat tanggungjawab dalam sesebuah syarikat. Selain itu, belanjawan ini biasanya digunakan sebagai alat kawalan untuk semua pengurus syarikat.

10. Belanjawan perbelanjaan modal

Belanjawan perbelanjaan modal ialah belanjawan syarikat yang merangkumi anggaran perubahan dalam aset tetap dalam tempoh tertentu. Belanjawan ini adalah berdasarkan anggaran jualan.

Selain itu, belanjawan ini digunakan sebagai rujukan dalam menyediakan belanjawan tunai, belanjawan kos bukan pengeluaran dan belanjawan overhed kilang.

11. Belanjawan tunai

Belanjawan tunai ialah belanjawan syarikat yang merangkumi anggaran sumber dan penggunaan tunai dalam tempoh masa tertentu. Dengan kata lain, belanjawan ini termasuk belanjawan operasi dan belanjawan perbelanjaan modal.

Di samping itu, belanjawan tunai sering digunakan sebagai asas untuk menyediakan belanjawan kunci kira-kira. Kelebihan lain ialah membantu mengekalkan kecairan syarikat.

12. Bajet untung rugi

Anggaran untung rugi ialah belanjawan syarikat, yang disediakan mengikut belanjawan operasi. Belanjawan operasi ini termasuk ramalan untung rugi syarikat untuk tempoh masa tertentu. Di samping itu, belanjawan ini boleh digunakan sebagai asas untuk menyediakan kunci kira-kira.

13. Baki belanjawan

Belanjawan kunci kira-kira ialah belanjawan yang merangkumi rancangan untuk aset, liabiliti dan model syarikat pada masa menetapkan belanjawan dan pada akhir tempoh belanjawan.

Belanjawan kunci kira-kira juga disediakan berdasarkan keputusan belanjawan tunai dan belanjawan untung rugi. Di samping itu, belanjawan kunci kira-kira ini boleh digunakan sebagai asas untuk perubahan belanjawan dalam kedudukan kewangan.

14. Kedudukan kewangan belanjawan

Belanjawan kedudukan kewangan ialah belanjawan syarikat yang merangkumi ramalan perubahan dalam liabiliti, aset serta ekuiti yang dimiliki oleh syarikat dalam tempoh belanjawan yang sedang berjalan. Untuk membuat belanjawan untuk kedudukan kewangan, syarikat boleh melihat kembali hasil belanjawan kunci kira-kira yang telah dibuatnya.

Cloud Hosting Indonesia