9 objektif pemerkasaan komuniti yang perlu anda ketahui

Pemerkasaan adalah aktiviti yang mulia dan berguna untuk masyarakat. Kerana dalam proses pemerkasaan aktiviti, terdapat pelbagai latihan dan pendidikan yang boleh membantu mengembangkan potensi dan kemahiran anggota masyarakat.

Dengan aktiviti pemerkasaan, diharapkan masyarakat dapat hidup berdikari dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesihatan. Selain itu, pemerkasaan juga dapat membantu mengenal pasti dan menyelesaikan masalah serta memenuhi keperluan masyarakat.

Tujuan utama pemerkasaan adalah untuk membentuk orang dan masyarakat yang berkebolehan, atau dengan kata lain, mempunyai keupayaan untuk bertindak, membuat keputusan, dan boleh menggunakan peluang yang ada.

Bukan itu sahaja, malah pemerkasaan melalui pendidikan, kesihatan dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan membawa kepada peningkatan kualiti sumber manusia. Dengan cara ini, masalah kemiskinan dan ketidaksamaan sosial akan diselesaikan secara berperingkat.

Untuk lebih memahami dan memahami sepenuhnya objektif pemerkasaan komuniti, berikut adalah beberapa objektif pemerkasaan komuniti oleh Mardikanto et al.

1. Memperbaiki kehidupan (kehidupan yang lebih baik)

Tujuan pemerkasaan adalah untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat. Bermula di peringkat individu, keluarga dan masyarakat. Memperbaiki kehidupan bermakna berlaku peningkatan dalam semua aspek seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan kesihatan.

2. Meningkatkan kebolehcapaian (Akses yang lebih baik)

Salah satu matlamat pemerkasaan komuniti adalah untuk mencapai akses yang boleh diakses oleh seluruh komuniti. Akses yang perlu dipertingkatkan adalah berkaitan dengan kemudahan mendapatkan maklumat, pengetahuan dan kemahiran.

Dengan kemudahan akses, masyarakat akan dapat mencari penyelesaian kepada sebarang masalah, berani membuat keputusan, dan menambah wawasan untuk meningkatkan kreativiti.

3. Meningkatkan pendidikan (Pendidikan yang lebih baik)

Tujuan pemerkasaan komuniti adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan masyarakat di samping meningkatkan kehidupan dan aksesibiliti. Pendidikan bukan sahaja untuk memindahkan ilmu antara guru dan pelajar, malah pendidikan seharusnya mampu memberi kebolehan kepada masyarakat untuk mencari punca masalah dan cara mendapatkan penyelesaian yang terbaik.

Penambahbaikan dalam pendidikan bukan sahaja meningkatkan kemudahan yang diperlukan, tetapi juga menarik tenaga pendidik profesional untuk mengajar pelajar dengan betul dan bertanggungjawab. Apabila semua aspek pendidikan mencapai standard, pelajar yang menamatkan pendidikan mereka menjadi penyelesai masalah yang sensitif dan responsif.

4. Tindakan pembetulan (Tindakan yang lebih baik)

Pendidikan yang berkualiti akan membawa perubahan dalam cara berfikir, tingkah laku dan tindakan masyarakat. Orang atau orang yang mempunyai tindakan yang baik, memahami keadaan persekitaran sosial di sekeliling mereka, menyedari kelemahan dan ketidakupayaan mereka dan tidak segera menerima maklumat yang tidak mempunyai sumber yang jelas.

Kewujudan langkah-langkah pembetulan diharap dapat menggalakkan ahli masyarakat untuk bersama-sama mengambil tindakan nyata untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan.

5. Penambahbaikan institusi (Institusi yang lebih baik)

Aktiviti pemerkasaan bukan sahaja untuk meningkatkan kehidupan individu, tetapi juga memberi kuasa atau kekuatan kepada masyarakat yang lebih luas. Justeru, program pemerkasaan akan memberi kesan perubahan yang bermakna dan adil kepada seluruh masyarakat.

Diharapkan juga masyarakat atau masyarakat yang berdaya dan berdikari dapat memperkasakan kumpulan lain yang tidak terjejas secara langsung dengan program pemerkasaan. Institusi yang baik mewujudkan komuniti yang aktif dan mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti. Contohnya melalui koperasi dan entiti perniagaan berkumpulan.

6. Peningkatan perniagaan (Perniagaan yang lebih baik)

Jika akses kepada maklumat, rangkaian, sumber, pengetahuan dan kemahiran adalah baik, ia akan meningkatkan perniagaan masyarakat. Peningkatan perniagaan boleh diukur dari segi kualiti, seperti kualiti produk atau perkhidmatan yang disediakan. Selain itu, ia juga boleh dinilai secara kuantitatif, seperti jumlah jualan, bilangan pengguna, dan keuntungan.

7. Meningkatkan pendapatan (pendapatan yang lebih baik)

Bukan rahsia lagi bahawa matlamat utama aktiviti pemerkasaan adalah untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Untuk mencapai peningkatan pendapatan, masyarakat perlu melalui proses dan langkah yang tidak singkat.

Program yang boleh menggerakkan roda ekonomi masyarakat amat diperlukan seperti pendidikan keusahawanan, pemerkasaan perusahaan kecil dan sederhana, pengedaran hasil pertanian dan organisasi unit perniagaan.

8. Memperbaiki alam sekitar (persekitaran yang lebih baik)

Salah satu faktor yang menghalang manusia daripada menjadi tidak berdaya ialah aspek persekitaran yang tidak menyokong. Persekitaran fizikal seperti jalan yang tidak mencukupi atau rosak menghalang akses kepada pengangkutan supaya ekonomi masyarakat tidak berkembang.

Selain faktor persekitaran fizikal, faktor penghalang lain juga timbul daripada aspek persekitaran sosial. Masyarakat yang mempunyai kepelbagaian seperti agama, etnik, bangsa dan kelas sukar dibangunkan.

Ini kerana masyarakat majmuk masih mempunyai sikap introspektif dan abadi yang tinggi, sehingga sukar untuk dibangunkan bersama.

Oleh itu, diharapkan dengan adanya aktiviti pemerkasaan masyarakat akan menyelesaikan masalah tersebut dan menjadi matlamat utama pemerkasaan. Supaya semua rakyat dapat hidup berdikari dan sejahtera.

Secara umumnya, pemerkasaan bertujuan untuk menjadikan kehidupan rakyat lebih baik daripada sebelumnya. Penambahbaikan ini termasuk minda, corak tindakan, corak tingkah laku, ekonomi, budaya, kesihatan dan pendidikan.

Cloud Hosting Indonesia