7 tugas dan jenis akauntan

Apa itu akauntan?

Akauntan ialah ijazah khas yang kemudiannya dianugerahkan kepada seseorang yang telah menamatkan program ijazah sarjana muda dari universiti bertauliah, khususnya berkaitan program ijazah perakaunan itu sendiri.

Program ijazah perakaunan biasanya di bawah Fakulti Ekonomi atau lebih dikenali hari ini sebagai Fakulti Ekonomi dan Perniagaan.

Untuk melengkapkan proses pendidikan sarjana muda, program ijazah perakaunan mengambil masa purata empat tahun.

Ini bagi dapat menjelaskan akaun berkaitan bilangan unit kursus yang diperlukan oleh universiti. Kursus khusus yang berkaitan dengan perakaunan itu sendiri biasanya termasuk perakaunan pengenalan, perakaunan pertengahan, serta perakaunan lanjutan.

Tugas akauntan

1. Menjalankan proses mendokumentasikan penyata kewangan

Salah satu tugas akauntan dalam profesion ialah menjalankan proses mendokumentasikan penyata kewangan sedia ada. Proses dokumentasi ini merupakan urutan aliran merekodkan penyata kewangan.

Proses ini dijalankan secara berurutan mengikut undang-undang dan prosedur yang berkenaan. Dalam proses dokumentasi berkaitan penyata kewangan ini, ia memerlukan tumpuan dan tumpuan yang tinggi.

Ini kerana kesilapan kecil dalam proses dokumentasi boleh mengakibatkan penyata kewangan tidak seimbang atau mengikut prosedur yang telah ditetapkan sebelum ini.

2. Memantau kecekapan prosedur dan program perakaunan

Tugas akauntan seterusnya adalah dapat memantau kecekapan pelaksanaan prosedur dan program perakaunan dalam perniagaan operasi syarikat.

Mengaplikasikan prosedur dan program berkaitan perakaunan adalah sangat penting untuk menyokong susunan pentadbiran serta proses pelaksanaan program perakaunan itu sendiri.

Proses perakaunan adalah seperti contoh merekod urus niaga aktiviti kewangan.

Pemprosesan data input dalam laporan kewangan yang lengkap serta proses pembentangan kepada peringkat pengurusan atau pimpinan syarikat berkenaan proses membuat keputusan.

3. Lakukan proses penyesuaian ke atas urus niaga atau penyata kewangan

Tugas akauntan seterusnya adalah untuk melaksanakan proses penyesuaian yang berkaitan dengan kaedah dagangan transaksi harian atau penyata kewangan itu sendiri.

Input daripada urus niaga harian adalah penting kerana input bertindak sebagai feeder untuk proses pelaporan kewangan.

Dalam syarikat yang aktif dan beroperasi, sudah tentu setiap hari ada proses transaksi berkaitan bahagian kewangan syarikat itu sendiri.

Proses rakaman mesti dilakukan dengan segera untuk mengelakkan proses daripada terkumpul tugas pada akhir tempoh rakaman. Kerana kelewatan mendaftarkan transaksi akan menjejaskan kelewatan proses pembentangan penyata kewangan secara umum.

4. Memberi nasihat kepada syarikat mengenai hal kewangan

Tugas akauntan seterusnya adalah memberi nasihat dan juga nasihat atau input tentang proses penyelesaian masalah atau juga menyelesaikan masalah dalam sektor kewangan.

Ini dilakukan bagi meminimumkan kesan risiko terhadap masalah kewangan sedia ada syarikat.

Proses membuat keputusan dari peringkat pengurusan dan juga kepimpinan syarikat tentunya amat memerlukan input dan/atau hala tuju berkaitan masalah kewangan.

Masalah kewangan sebenarnya dijalankan dalam proses tindakan balas bagi meminimumkan risiko dan kesan.

5. Melakukan langkah penyediaan serta pemeriksaan invois

Tugas akauntan seterusnya adalah untuk dapat menjalankan proses yang berkaitan dengan penyediaan dan/atau pemeriksaan invois dan dokumen pentadbiran yang terkandung di dalamnya.

Dalam dokumen invois, bersama-sama dengan kelengkapan dokumen pentadbiran, ia berkait rapat dengan proses pendaftaran, yang dijalankan kemudian dengan proses perniagaan yang berlaku pada penyata kewangan.

Jenis kandungan dalam invois termasuk butiran dan/atau butiran penghantaran barangan dan/atau perkhidmatan, penerimaan barangan dan/atau perkhidmatan, senarai barangan dan/atau perkhidmatan, harga barangan dan/atau perkhidmatan tersebut.

serta butiran dan butiran yang berkaitan dengan invois atau juga pembayaran yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan itu sendiri.

6. Menjalankan proses penyediaan atau penyediaan penyata kewangan akhir tahun

Tugas-tugas biasa yang turut dilakukan oleh akauntan adalah berkaitan dengan proses penyediaan atau penyediaan penyata kewangan tahunan yang perlu dibentangkan setiap tahun.

Proses penyediaan laporan kewangan tahunan ini adalah sangat panjang dan mempunyai jangka masa yang panjang meliputi tempoh dua belas tempoh.

Atas sebab ini, adalah lebih baik sebagai seorang akauntan dapat melakukan proses pembayaran ansuran dengan menyediakan laporan kewangan bulanan yang baik dan betul.

Ini supaya nanti pada penghujung tahun apabila proses penutupan tempoh pelaporan penyata kewangan tahun masing-masing dilakukan dengan lancar dan lancar.

7. Menyokong data dan semua maklumat yang diperlukan oleh pasukan audit

Tugas akauntan seterusnya adalah untuk dapat memberikan sokongan data atau maklumat yang diperlukan oleh pasukan audit semasa audit tahunan syarikat.

Pasukan audit biasanya meminta kelengkapan dokumen sokongan serta dokumen pentadbiran digunakan sebagai bukti sokongan proses transaksi serta tingkah laku perakaunan yang digunakan dalam merekod penyata kewangan syarikat.

Akauntan dalaman juga perlu berkoordinasi dengan pasukan audit untuk menyediakan data dan maklumat yang diperlukan supaya tiada rekod pasukan audit.

Jenis akauntan

1. Akauntan dalaman syarikat

Akauntan dalaman adalah cabang dari keseluruhan profesion perakaunan. Perakaunan dalaman syarikat memberi tumpuan kepada penyediaan laporan kewangan dan kaitannya dengan semua aktiviti kewangan syarikat yang bersifat dalaman.

Biasanya, akauntan dalaman syarikat diambil bekerja secara langsung oleh syarikat atau dengan sistem penyumberan luar di wilayah dan koridor yang digunakan di dalamnya.

tanpa pengecualian sebagai pekerja langsung syarikat, yang juga termasuk status akauntan dalaman syarikat itu sendiri.

Oleh itu, berhubung dengan kebebasan dan kebolehpercayaan, masih perlu mempunyai akauntan awam sebagai pihak luar yang mengaudit penyata kewangan syarikat berkenaan.

2. Akauntan am

Akauntan awam adalah jenis dan/atau cabang profesion perakaunan yang terletak di koridor bidang luar perwakilan syarikat dan bidang aktiviti di dalamnya.

Akauntan awam biasanya merupakan ahli pasukan firma perakaunan awam, salah satu tugasnya adalah untuk memberikan pendapat tentang pematuhan penyata kewangan agensi korporat dengan peraturan serta perjanjian amalan perakaunan yang terkandung di dalamnya.

Pendapat pasukan akauntan awam akan dikeluarkan kemudiannya selaras dengan pengeluaran penyata kewangan yang telah dijalankan oleh proses audit itu sendiri.

3. Akauntan kerajaan

Akauntan kerajaan ialah sejenis atau cabang profesion perakaunan yang berada dalam koridor wilayah kerajaan.

Akauntan kerajaan biasanya berada di syarikat yang diuruskan dan/atau dimiliki oleh kerajaan sendiri.

Sama seperti profesion perakaunan dalaman sebuah syarikat, pekerjaan biasa yang berkaitan dengan amalan perakaunan yang diamalkan oleh akauntan awam juga mengubah suai proses perniagaan yang dilakukan oleh syarikat awam itu sendiri.

Akauntan awam juga terus melaksanakan proses audit menggunakan KAP untuk sentiasa mengekalkan kebebasan dan kebolehpercayaan penyata kewangan yang terhasil.

4. Akauntan pendidikan

Akauntan pendidikan ialah jenis dan/atau cabang profesion perakaunan di koridor akademik.

Tujuan akauntan pengajar itu sendiri adalah untuk dapat menyediakan pelajar dan/atau pelajar dengan pengetahuan asas teori dan amalan serta pelaksanaannya berhubung dengan tahap pendidikan mereka.

Diharapkan dengan adanya akauntan pendidikan dapat menyediakan kemudahan dan media agar dapat menjalankan proses pengagihan atau memindahkan ilmu warga pendidik kepada mereka yang pernah belajar sendiri.

Ini, sudah tentu, sambil mengekalkan kualiti dan kecekapan proses pemindahan pengetahuan itu sendiri. Akauntan pendidikan biasanya ditemui di sekolah menengah dengan jurusan sains sosial atau di peringkat universiti atau setaraf.

Persekitaran kerja untuk akauntan

Persekitaran kerja akauntan adalah serupa dengan kerja meja di mana semua proses kemasukan data dan pemprosesan data dan maklumat dilakukan untuk menghasilkan output dalam bentuk kandungan penyata kewangan mereka.

Penyata kewangan yang disediakan oleh akauntan biasanya termasuk kunci kira-kira atau penyata kedudukan kewangan, penyata untung rugi, penyata aliran tunai, penyata perubahan dalam ekuiti, dan nota kepada penyata kewangan itu sendiri.

Walau bagaimanapun, bukan selalu akauntan yang bekerja di belakang meja. Terdapat juga persekitaran kerja untuk akauntan yang berada dalam bidang ini, contohnya ketika melakukan proses pengiraan barang dan memadankannya dengan laporan.

Bagaimana untuk menjadi seorang akauntan

Akauntan bekerja dengan merujuk kepada buku akauntan sendiri. Sebagai contoh, di Indonesia, ia juga dikenali sebagai Arahan Kerja Akauntan SAK atau Piawaian Perakaunan Kewangan.

SAK ini terdiri daripada dua bahagian pelengkap, iaitu PSAK atau sebagai Penyata Piawaian Perakaunan Kewangan dan ISAK atau sebagai Tafsiran Piawaian Perakaunan Kewangan.

Dengan menggunakan garis panduan ini, diharapkan proses merekodkan penyata kewangan akan dilakukan dengan betul, dan pendapat juruaudit luar kemudiannya boleh menyediakan laporan dengan pendapat tidak wajar.

Cloud Hosting Indonesia