5 pemandu kontemporari menyokong perubahan sosial

Selo Sumarjan percaya bahawa perubahan sosial merujuk kepada perubahan dalam institusi sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial. Perubahan ini merangkumi nilai, sikap dan corak tingkah laku.

Manakala Kingsley Davis pula mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang berlaku dalam struktur dan fungsi masyarakat. Davis juga berpendapat bahawa perubahan sosial adalah sebahagian daripada perubahan budaya. Perubahan dalam budaya merangkumi semua bahagiannya, iaitu seni, sains, teknologi, falsafah, dll.

Contoh perubahan sosial yang tidak jauh dari kehidupan seharian ialah perubahan cita rasa muzik masyarakat Indonesia, yang berubah daripada muzik tradisional atau tempatan kepada pelbagai jenis muzik luar. Ia tidak terlepas daripada pengaruh hubungan dengan budaya asing.

Orang ramai cenderung memilih jenis muzik dari luar negara kerana menganggapnya lebih moden dan mengikut peredaran zaman. Keadaan ini membuatkan artis luar negara menggunakan peluang ini untuk memasarkan muzik dan lagu mereka di Indonesia.

Setiap fenomena sosial pasti mempunyai kesan atau impak yang positif dan negatif. Kesan positif perubahan sosial ialah penciptaan tenaga kerja profesional dan pembentukan nilai dan norma baru. Manakala kesan negatif perubahan sosial ialah institusi sosial tidak berfungsi secara optimum dan kewujudan adat semakin berkurangan.

Secara umumnya, beberapa faktor menyokong berlakunya perubahan sosial dalam masyarakat antaranya yang berikut.

 • Sikap terbuka untuk menerima budaya lain.
 • Sistem lapisan sosial ialah masyarakat terbuka.
 • Sistem pendidikan lanjutan
 • Ketidakpuasan hati dengan bidang kehidupan tertentu.
 • Ada keinginan untuk maju.
 • Toleransi terhadap perubahan tertentu
 • Terdapat orientasi ke masa depan.

Pemacu kontemporari menyokong perubahan sosial

Sebagai tambahan kepada faktor umum ini, terdapat beberapa pemacu kontemporari yang menyokong perubahan sosial. Berikut adalah penjelasannya:

1. Komunikasi dan pembangunan akhbar

Salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan transformasi sosial ialah wujudnya hubungan sosial yang baik antara manusia dalam masyarakat. Hubungan sosial ditakrifkan sebagai aktiviti yang dijalankan oleh orang supaya mereka boleh berinteraksi dengan orang lain berdasarkan keperluan peribadi atau kumpulan.

Hubungan sosial mempunyai dua syarat iaitu hubungan dan komunikasi. Hubungan sosial berlaku apabila terdapat dua atau lebih orang yang mempunyai kaitan secara langsung atau tidak langsung antara satu sama lain. Sementara itu, komunikasi berlaku apabila seseorang memberikan tafsiran terhadap tingkah laku orang lain, yang dinyatakan dalam pertuturan, pergerakan, dan perasaan yang diungkapkan.

Untuk komunikasi berjalan dengan baik, media massa (akhbar) diperlukan untuk menjalankan aktiviti kewartawanan. Akhbar mempunyai beberapa fungsi atau peranan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah penyebaran maklumat dengan menerapkan kod etika kewartawanan.

Sebagai contoh, dalam menulis berita, wartawan dikehendaki jujur ​​dengan fakta dan data yang terdapat di lapangan. Selain itu, wartawan atau wartawan juga mestilah objektif (tidak berat sebelah).

Satu lagi fungsi akhbar ialah sebagai alat kawalan sosial. Akhbar dibenarkan dan bebas mengkritik dasar kerajaan dan institusi kerajaan tinggi lain seperti Republik Rakyat Iran.

2. Birokrasi

Menurut KBBI, birokrasi ditakrifkan sebagai sistem kerajaan yang dijalankan oleh kakitangan kerajaan kerana telah berpegang kepada hierarki (peringkat) dan jawatan. Di Indonesia, seseorang yang bekerja di birokrasi dikenali sebagai pegawai negara sivil (ASN).

Agar perubahan sosial dapat dilaksanakan dengan cepat dan mengikut kehendak masyarakat, sistem birokrasi yang baik diperlukan. Ini dicapai jika peranti boleh berfungsi dengan cekap, berkesan, profesional, bertanggungjawab, proaktif, ikhlas, ikhlas, membina dan berintegriti.

Semua ini akan dicapai dengan mereformasi birokrasi. Secara umumnya, reformasi birokrasi adalah satu usaha untuk memperbaiki mentaliti.Pemikiran(dan budaya kerja)Koleksi budaya) aparat kerajaan yang dilakukan secara tegas untuk kebaikan dan mengikut masa. Aspek yang memerlukan penambahbaikan dan perubahan ialah institusi (organisasi), pengurusan (proses perniagaan) dan sumber manusia.

3. Modal

Pierre Bourdieu membahagikan modal kepada empat bentuk, iaitu modal ekonomi.Modal ekonomi), Modal sosial (Modal sosial), modal budaya (modal budayadan modal simbolik (Modal simbolik).

 • Modal ekonomi merujuk kepada cara pengeluaran, bahan (pendapatan dan barangan) dan wang yang mudah digunakan untuk semua tujuan dan dipindahkan dari satu generasi ke generasi yang lain.
 • Modal sosial boleh ditakrifkan sebagai koleksi sumber sebenar atau potensi yang dikaitkan dengan rangkaian pengiktirafan dan hubungan pengiktirafan bersama. Contoh modal sosial termasuk persahabatan, keluarga, etnik, sekolah, tempat kerja, dll.
 • Modal budaya ialah satu set kebolehan atau kemahiran yang ada pada manusia, seperti sikap, cara bercakap, penampilan, dan cara menghadapi. Modal budaya berkaitan dengan cara atau sikap seseorang ketika berinteraksi dan bertingkah laku dengan orang lain sehingga menjadi cermin keadaan orang.
 • Modal simbolik adalah bentuk modal yang berasal dari jenis lain, yang tidak dikenali sebagai modal sewenang-wenang, tetapi sebagai modal terkawal, sah dan semula jadi. Menurut Bourdieu, modal simbolik adalah sumber kuasa yang penting. Modal adalah simbolik maruah, status sosial dan kehormatan.

4. Teknologi

Definisi teknologi berasaskan KBBI merupakan alat untuk mengekalkan kesinambungan dan keselesaan hidup manusia. Dengan kata lain, manusia sentiasa ingin memperbaharui alat ini.

Sebagai contoh, manusia memerlukan alat untuk mengangkutnya ke tempat yang jauh, kemudian pelbagai jenis kenderaan (pengangkutan) seperti basikal, kereta, motosikal, kereta api, kapal, dan kapal terbang dicipta.

Pada zaman moden seperti sekarang ini, manusia haruslah dapat bekerja dengan pantas seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang berlaku. Oleh itu, teknologi memainkan peranan penting dalam masyarakat, iaitu sebagai alat yang dapat membantu memudahkan dan mempercepatkan sesuatu pekerjaan.

Sebagai contoh, semasa pandemik COVID-19, orang ramai harus tinggal di rumah untuk memutuskan rantaian penularan virus. Namun begitu, aktiviti pembelajaran dan kerja tetap perlu dilakukan secara dalam talian (dari jarak jauh). Dengan bantuan teknologi seperti rangkaian Internet dan aplikasi pembelajaran, lebih mudah untuk guru dan pelajar menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam talian.

5. Ideologi

Secara ringkasnya, ideologi boleh diertikan sebagai satu set idea, pemikiran, konsep atau idea. Ideologi berfungsi sebagai panduan kepada rakyat sesebuah negara. Ideologi mempunyai pelbagai bentuk, seperti liberalisme, komunisme, sosialisme, demokrasi, fasisme, nasionalisme, dan Pancasila.

Bentuk ideologi sesebuah negara mempengaruhi berlakunya perubahan sosial. Sekiranya bentuk ideologi yang diterapkan terbuka kepada nilai-nilai baru yang berkembang, perubahan sosial akan berlaku dengan lebih cepat.

Dalam pada itu, jika sesebuah masyarakat itu menerapkan ideologi terdahulu dan bergantung kepada nilai baharu, perubahan sosial tidak akan berlaku.

Cloud Hosting Indonesia