Rujukan Bola

5 contoh bentuk ketidaksamaan sosial

Walaupun manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan dan mengambil berat tentang manusia, terdapat kecenderungan untuk mengatasi satu sama lain. Ini menyebabkan ketidaksamaan sosial dalam masyarakat.

Bentuk ketaksamaan sosial yang wujud biasanya dipengaruhi oleh pelbagai konflik sosial yang berpunca daripada pelbagai penyakit sosial. Jika dibiarkan tanpa tindakan lanjut, tidak mustahil beberapa kesan masalah sosial akan semakin berleluasa.

Bagi mewujudkan kehidupan sosial yang adil, ketidaksamaan sosial yang berlaku di sekeliling masyarakat perlu diselesaikan segera.

Sekiranya masyarakat merasakan mereka telah menerima keadilan, ia membawa kepada keharmonian dan sikap prihatin dalam kalangan anggota masyarakat. Supaya setiap masyarakat dapat menumpukan perhatian untuk mengejar semua impian mereka agar ketidaksamaan yang ada perlahan-lahan akan hilang.

Definisi ketidaksamaan sosial

Ketidaksamaan sosial adalah satu bentuk ketidakseimbangan dan ketidaksamaan sosial yang wujud dalam masyarakat. Ketaksamaan ini akan mewujudkan perbezaan yang sangat ketara antara masyarakat. Perbezaan ketara ini mewujudkan satu jenis ketidaksamaan sosial yang bermula daripada layanan orang sekeliling yang mula berubah kepada bahaya ketidakadilan yang boleh dialami secara langsung.

Secara amnya, ketidaksamaan sosial ialah keadaan di mana berlakunya ketidakseimbangan atau jurang dalam kehidupan sosial yang disebabkan oleh perbezaan status sosial, ekonomi dan budaya. Ketidaksamaan sosial adalah masalah sosial global yang boleh berlaku di negara maju dan membangun. Wujudnya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap seseorang atau kumpulan merupakan antara faktor utama ketidaksamaan sosial dalam masyarakat.

Ketidaksamaan sosial yang berlaku disebabkan oleh beberapa faktor yang akan memberi kesan yang berbeza kepada masyarakat dan alam sekitar khususnya dalam dimensi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Contoh bentuk ketidaksamaan sosial ini dapat dilihat secara langsung dalam kehidupan seharian, seperti wujudnya ketidaksamaan sosial antara golongan kaya dan miskin, undang-undang yang kurang adil bagi golongan bawahan, perbezaan akses kepada pendidikan dan kemudahan awam di bandar dan kampung dll.

Contoh bentuk ketidaksamaan sosial

Pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat khususnya dalam bidang sumber manusia. Pendidikan dapat meningkatkan taraf dan kesejahteraan sosial seseorang.

Namun, malangnya tidak semua rakyat Indonesia boleh mendapat pendidikan yang sempurna dan berkualiti. Semakin rendah tahap pendidikan seseorang, semakin sukar untuk seseorang itu maju.

Masyarakat terpencil yang tidak mendapat pendidikan berkualiti akan kurang peluang untuk mencari kerja yang sesuai dan kurang usaha untuk meningkatkan kebajikan mereka.

Sebab, tidak semua masyarakat Indonesia mampu mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mutu dan Kemahiran Mereka tidak meningkat Selain tugas kerajaan, peranan institusi pendidikan juga memainkan peranan penting dalam menyediakan pendidikan yang sesuai untuk seluruh rakyat Indonesia.

  • Ketidaksamaan antara masyarakat luar bandar dan bandar

Perbezaan antara kawasan luar bandar dan bandar dapat dilihat dalam bentuk jurang pembangunan infrastruktur dan pembangunan teknologi di bandar yang lebih maju.

Masyarakat di kawasan bandar sangat moden berfikir dan berkemahiran kerana mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan mempunyai banyak kemahiran, sehingga dapat menggalakkan pembangunan di kawasan bandar.

Keadaan geografi dan faktor tipologi desa yang lebih menguntungkan merupakan salah satu bentuk ketidaksamaan sosial. Akhirnya, mata pencarian penduduk kampung tidak mempunyai pilihan lain selain daripada pertanian.

Tidak seperti di kawasan bandar, di mana terdapat lebih banyak pilihan kerja yang pelbagai, memudahkan mereka meningkatkan taraf hidup dengan pantas.

Wujudnya perbezaan antara kelas sosial akan menyebabkan ketidaksamaan sosial dalam sektor ekonomi. Di mana golongan menengah atas dapat merasai dan mendapat akses kepada perkhidmatan awam yang lebih baik. Keadaan ekonomi ini sering disebut sebagai punca utama ketidaksamaan sosial dalam masyarakat.

Salah satu contoh ketidaksamaan sosial dari segi keadaan ekonomi ialah ketidaksamaan pembangunan di sesebuah wilayah. Contoh lain ialah kemudahan akses kepada pendidikan di sekolah yang berkualiti dan lebih berkualiti. Supaya semua orang akan mempunyai kemahiran yang lebih pelbagai sebagai modal untuk jalan kejayaan apabila memasuki alam pekerjaan.

  • Ketidaksamaan sosial dalam pengagihan aset masyarakat

Ketaksamaan dalam pengagihan aset dalam masyarakat dapat dilihat di mana kawasan bandar adalah dominan. Dengan pembangunan pelbagai kemudahan dan prasarana, yang lebih banyak dilakukan di kawasan bandar berbanding di luar bandar.

Pemilikan hartanah dalam entiti perniagaan di Indonesia yang masih tertumpu pada perniagaan besar menyukarkan sesetengah PKS untuk berkembang. Malah, beberapa perniagaan ini terpaksa muflis kerana kekurangan aset dan kekurangan modal.

Malah, kebanyakan rakyat Indonesia bekerja di perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PKS). Sudah tentu, ketidaksamaan dalam pengagihan aset ini akan menjadi sangat sukar bagi masyarakat.

  • Ketaksamaan antara jantina

Ketidaksamaan antara jantina berlaku apabila terdapat ketidaksamaan antara hak dan layanan yang sama antara lelaki dan wanita, sama ada dalam kehidupan berkeluarga, dalam masyarakat, mahupun dalam kerajaan. Ketidaksamaan ini dapat dilihat daripada jumlah kecil wanita yang berpeluang bekerja di sektor perindustrian.

Selain itu, bilangan wanita yang boleh ke sekolah menengah masih agak rendah berbanding lelaki. Ketidaksamaan ini masih boleh berlaku kerana masih terdapat pandangan pantang larang yang menyatakan adalah tidak wajar wanita melakukan kerja-kerja yang rendah atau pergi ke peringkat persekolahan tertinggi.

Wanita hanya dibenarkan bekerja di dapur dan menjaga anak dan suami. Pada zaman moden seperti ini, ini sepatutnya tidak berlaku lagi. Memandangkan ramai orang hebat yang sebenarnya adalah seorang wanita.

Cloud Hosting Indonesia