Rujukan Bola

4 fungsi dan peranan sosiologi serta penjelasannya

Sosiologi sememangnya tidak asing lagi dalam kehidupan seharian. Perkataan sosiologi berasal daripada perkataan Yunani.sosial“yang bermaksud masyarakat dan”LogoIa bermaksud ilmu.Sosiologi mula diperkenalkan oleh ahli falsafah Perancis bernama Auguste Comte pada tahun 1839. Maka Auguste Comte dikenali sebagai bapa sosiologi.

Pada masa itu, revolusi perindustrian di Perancis dan kejutan sosial yang berlaku menimbulkan beberapa masalah baru dalam masyarakat. Sebahagian daripadanya ialah eksploitasi buruh dan pembandaran. Bertolak daripada ini, August Comte mereka bentuk penyelidikan sosial untuk mengkaji tingkah laku masyarakat pada abad ke-19.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosiologi adalah ilmu yang berkaitan dengan sifat, tingkah laku dan perkembangan masyarakat. Di dalamnya juga terdapat pengetahuan tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahan yang berlaku. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa sosiologi mengkaji tindakan manusia dalam mempengaruhi tingkah laku orang lain atau bagaimana mereka berinteraksi antara satu sama lain.

Di Indonesia, ciri-ciri masyarakat yang pelbagai dan unik sudah pasti melahirkan identiti budaya masing-masing. Perbezaan jati diri dalam masyarakat ini sering membawa kepada masalah sosial yang tidak dapat dielakkan seperti kemiskinan, jenayah, pelanggaran nilai dan norma, masalah kependudukan. Bagi menyelesaikan masalah sosial ini, satu tindakan perlu diambil untuk menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Jadi faedah sosiologi untuk kehidupan seharian.

Peranan dan fungsi sosiologi dalam kehidupan sosial

Sosiologi sebagai ilmu yang menyelidiki fenomena sosial masyarakat mempunyai peranan dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Peranan dan fungsi ini boleh digunakan untuk menyiasat fenomena sosial semasa dalam masyarakat. Jadi, apakah peranan dan fungsi sosiologi?

1. Sosiologi sebagai penyelidikan

Sosiologi bertindak sebagai penyelidikan untuk mengetahui bagaimana fenomena sosial berkembang dalam masyarakat. Bukan itu sahaja, sosiologi juga berperanan dalam menilai kesan fenomena sosial ini terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Melalui penyelidikan, penyelidik atau ahli sosiologi boleh mendapatkan asas untuk menyelesaikan gejala atau masalah sosial.

Contoh prestasi ini boleh dilihat semasa pandemik Covid-19 terkini. Sosiologi berfungsi untuk merancang kepentingan pendidikan awam tentang protokol kesihatan. Protokol kesihatan termasuk memakai topeng muka, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi orang ramai dilaksanakan bagi mengurangkan penularan Covid-19.

Dari sudut ini, sosiologi berfungsi untuk melihat sama ada protokol kesihatan dipatuhi dengan betul oleh masyarakat. Jika tidak, penyelidikan yang dilakukan dalam sosiologi boleh mencipta penyelesaian supaya orang ramai dapat mengikuti protokol kesihatan Covid-19.

Selain itu, kajian sosiologi juga dijalankan untuk mengumpul data berkaitan masalah kompleks di Indonesia seperti kajian kadar kemiskinan, kesan tingkah laku kanak-kanak. rumah rosak Dan lain-lain. Dengan pemerhatian dan eksperimen, masalah masyarakat dapat diselesaikan dengan prosedur yang baik.

  1. Sosiologi sebagai pembangunan

Selain penyelidikan, sosiologi bertindak sebagai pembangunan yang mengikuti keperluan sosial. Dalam kes ini, sosiologi berfungsi mengikut rancangan untuk membuat perubahan untuk mencapai keadaan yang menggalakkan bagi masyarakat. Pembangunan boleh dilakukan melalui dua cara iaitu struktur dan rohani.

Pembangunan struktur adalah berkaitan dengan pembangunan fizikal seperti bangunan dan infrastruktur. Dalam pada itu, pembangunan kerohanian adalah berkaitan dengan pembangunan sumber manusia termasuk meningkatkan tahap pendidikan dan etika untuk seluruh masyarakat. Dalam melakukan pembangunan, terdapat tiga proses iaitu:

  • Peringkat perancangan dilakukan untuk menentukan keperluan masyarakat, seperti analisis kumpulan sosial, institusi sosial, stratifikasi sosial, dll.
  • Fasa pelaksanaan bertindak memantau perubahan sosial dalam masyarakat. Peringkat ini berguna untuk memerhatikan corak kuasa dan autoriti dalam masyarakat.
  • Fasa penilaian dijalankan untuk menganalisis kesan pembangunan. Dengan menilai, seseorang boleh melihat kadar kejayaan pembangunan untuk program masa depan.
  1. Sosiologi sebagai perancangan sosial

Tujuan sosiologi sebagai perancangan sosial adalah untuk menyediakan manusia untuk kehidupan seterusnya. Sebelum masalah sosial berlaku, perancangan sosial dilakukan untuk menjangkanya.

Dalam fungsi ini, penyediaan rancangan dilakukan dengan melihat kepada permasalahan yang timbul dalam masyarakat pada masa ini. Dengan melihat kepada masalah yang timbul, proses pencegahan dan ramalan dapat dilakukan.

Pencegahan dan ramalan berguna untuk mengelakkan kesan buruk yang mungkin berlaku pada masa hadapan. Berdasarkan ini, perancangan sosial dilakukan supaya fenomena serupa tidak berulang pada masa hadapan.

  1. Sosiologi sebagai tanda sosial penyelesaian masalah

Dalam kehidupan sosial, cabaran dan masalah sosial tidak dapat dielakkan. Contohnya termasuk jenayah, kenakalan juvana dan perkauman. Sosiologi berfungsi untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengkaji sebab dan konteks.

Dengan cara ini, penyelesaian yang sesuai dapat diatur agar masalah tersebut tidak mengganggu kehidupan orang ramai.

Dalam menyelesaikannya, terdapat tiga langkah untuk menyelesaikan masalah sosial, iaitu:

  • Kaedah ramalan, iaitu tindakan yang bersifat pencegahan dan menyediakan tindakan sekiranya sesuatu berlaku pada masa hadapan.
  • Kaedah penindasan, iaitu langkah-langkah untuk menghalang pesalah melalui sekatan atau denda dalam kehidupan orang ramai.
  • Kaedah pengembalian adalah memberi ganjaran kepada orang yang mengikut peraturan dalam masyarakat.
Cloud Hosting Indonesia