Rujukan Bola

16 definisi interaksi sosial menurut pakar

Dalam kehidupan seharian, setiap orang atau kumpulan mesti berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang atau kumpulan lain. Sebab itulah manusia digelar makhluk sosial, sudah tentu manusia tidak boleh hidup sendiri tanpa manusia lain. Proses berinteraksi antara satu sama lain ini dikenali sebagai interaksi sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara orang dengan orang lain, atau antara kelompok dengan kelompok lain. Secara ringkasnya, interaksi sosial ialah perhubungan bersama antara individu atau kumpulan untuk menjalinkan persahabatan, kerjasama dan perbincangan dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial boleh berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa. Selagi manusia hidup bersama, interaksi sosial akan berterusan.

Menurut ahli sosiologi Charles P. Loomis, ciri-ciri interaksi sosial ialah kehadiran lebih daripada seorang aktor, terdapat simbol-simbol yang digunakan untuk interaksi, untuk mempunyai tujuan tertentu dalam interaksi tersebut.

Selain itu, interaksi sosial juga mempunyai beberapa syarat antaranya kontak dan komunikasi sosial. Hubungan sosial yang berlaku tidak semestinya secara bersemuka, tetapi boleh melalui media seperti radio, telefon, atau mel elektronik seperti e-mel. Manakala komunikasi pula dilakukan dengan cara menyampaikan mesej melalui media dalam bentuk lisan, tulisan, visual atau filem.

Menurut pakar, interaksi sosial mempunyai makna yang berbeza dalam perkembangannya. Di bawah ini, penjelasan diberikan mengenai definisi interaksi sosial dari perspektif ahli sosiologi.

1. Jilin

Menurut Gillin, interaksi sosial ialah hubungan sosial yang dinamik antara individu dengan individu lain atau pun satu kumpulan dengan kumpulan lain. Hubungan ini terbentuk kerana manusia tidak boleh hidup tanpa orang lain.

Contoh interaksi sosial dalam hal ini, seperti bertegur sapa, bersalaman, bercakap sesama sendiri, hingga konflik sesama manusia juga termasuk di dalamnya. Oleh itu, interaksi sosial berlaku disebabkan oleh hubungan individu yang dicirikan oleh hubungan sosial dan komunikasi.

2. Bonner

Bonner, tidak terlalu berbeza dengan Jillian, mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat tindakan untuk mempengaruhi atau mengubah kehidupan orang lain. Bukan sahaja mempengaruhi atau mengubah, tindakan untuk memperbaiki tingkah laku orang lain juga masuk ke dalam interaksi sosial.

3. Valguito

Menurut Valguito, interaksi sosial ialah proses mempengaruhi orang atau kumpulan lain disebabkan hubungan timbal balik yang berlaku. Mana-mana kumpulan yang berinteraksi antara satu sama lain boleh dipengaruhi oleh satu sama lain kerana hubungan ini.

4. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto mendefinisikan interaksi sosial sebagai proses sosial yang berkaitan dengan cara orang atau kumpulan berkomunikasi untuk mewujudkan satu sistem dalam kehidupan sosial.

5. Mordiatmo dan Hindayani

Menurut Mordiatmo dan Hindayani, pengertian interaksi sosial ialah hubungan yang diwujudkan oleh individu dengan orang lain yang membentuk struktur sosial. Dalam struktur sosial, hubungan timbal balik terbentuk antara seseorang dengan orang lain.

6. Macionis

Menurut Macionis, definisi interaksi sosial ialah hubungan tindakan dan reaksi seseorang dalam berhadapan dengan orang atau kumpulan lain dalam kehidupan seharian.

7. Penyapu dan Selznik

Broom dan Selznick tidak jauh berbeza dengan pakar lain, mereka mendefinisikan interaksi sosial sebagai satu proses berdasarkan kesedaran bahawa tindakan orang lain dalam kehidupan seharian juga memerlukan tindak balas.

8. Kimball Young dan Raymond W. Mack

Menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, interaksi sosial ialah hubungan sosial yang dinamik antara individu dengan individu lain atau antara kumpulan dengan kumpulan lain.

8. Homans

Homans mendefinisikan interaksi sosial sebagai satu proses kehidupan dengan aktiviti yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Nanti sesiapa yang berada dalam aktiviti itu akan bertindak balas dalam bentuk ganjaran atau hukuman.

9. Baroi

Menurut Barvey, interaksi sosial ialah perhubungan dinamik yang boleh menyatukan individu dengan individu lain, kumpulan dengan kumpulan lain, atau individu dengan kumpulan lain.

10. Partowisastro

Menurut Partovisastro, interaksi sosial ialah hubungan sosial yang fungsinya menjalinkan hubungan sosial yang dinamik antara individu, kumpulan dengan kumpulan, malah individu dengan kumpulan.

11. Hamba

Menurut Gerungan, interaksi sosial ialah proses di mana seseorang secara automatik menyesuaikan diri dengan orang lain. Dalam proses ini, seseorang boleh dipengaruhi oleh orang lain.

12. Sarwono dan Meinarno

Sarovno dan Mainarno mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan timbal balik yang mempengaruhi antara satu sama lain antara satu orang dengan yang lain, orang dengan kumpulan, kumpulan dengan kumpulan.

13. Selo Somarjan

Menurut Selo Sumarjan, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara manusia dan berbagai aspek kehidupan sosial sehari-hari.

14. Georg Simmel

Menurut Simmel, sistem sosial boleh diwujudkan kerana interaksi yang berlaku, bukan kerana sekumpulan manusia yang diam.

Dengan interaksi bersama ini, setiap orang boleh berinteraksi dan mempengaruhi antara satu sama lain. Jika manusia saling berhubung dan mempengaruhi antara satu sama lain, masyarakat terwujud dalam kehidupan sosial.

15. Max Weber

Max Weber menilai interaksi sosial serta tindakan sosial. Menurutnya, tindakan seseorang terhadap orang atau kumpulan lain mempunyai makna mental.

Cloud Hosting Indonesia