11 definisi kumpulan sosial oleh pakar

Sebagai makhluk sosial, manusia pasti mempunyai keinginan untuk berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi berlaku kerana manusia pada asasnya memerlukan antara satu sama lain dan tidak boleh hidup bersendirian.

Dengan interaksi yang dilakukan oleh manusia dan dilakukan secara berterusan, ikatan sesama manusia juga menjadi lebih erat, erat dan kukuh. Interaksi yang dilakukan oleh manusia kerana memerlukan antara satu sama lain secara semula jadi mewujudkan kumpulan sosial.

Kumpulan sosial boleh dibentuk kerana matlamat yang sama, pemikiran yang sama, hidup dalam persekitaran yang sama, dll. Dorongan manusia juga membuat orang memerlukan kumpulan, beberapa motivasi ini adalah:

  • Memandu untuk terus hidup

Keinginan ini merupakan satu perkara yang lumrah yang terhasil daripada pergaulan dengan orang lain, melakukan pelbagai aktiviti dalam semua bidang dan aspek kehidupan yang tidak boleh dilakukan secara bersendirian. Contoh mudah menjalankan aktiviti ekonomi seperti perdagangan.

  • Desakan untuk meneruskan keturunan

Tidak mungkin memenuhi keperluan ini sahaja, orang ramai berkahwin dan membentuk kumpulan kecil, iaitu keluarga.

  • Galakan untuk mempunyai keberkesanan kerja

Manusia memerlukan bantuan manusia lain untuk menyelesaikan tugas mereka, keinginan untuk membahagikan tugas, bekerjasama dan membentuk satu pasukan membawa manusia bersama. Contoh paling mudah ialah pembahagian kerja rumah dalam sesebuah keluarga. Contoh yang lebih luas ialah kumpulan berdasarkan profesion, seperti persatuan peguam atau akauntan.

Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa konsep kumpulan sosial ialah sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan dan pengetahuan untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dalam kumpulan sosial akan wujud komunikasi, kerjasama, penyesuaian, asimilasi dan pembudayaan, semuanya untuk tujuan bersama.

Dalam sesebuah masyarakat terdapat kumpulan sosial yang berbeza, ada yang kerana profesion yang sama, hobi yang sama, ibu, agama dan juga boleh dibentuk kerana persamaan nasib. Dalam kumpulan sosial, orang akan menguatkan, memotivasikan atau melawan antara satu sama lain.

Contoh kumpulan sosial dalam masyarakat termasuk keluarga, organisasi pendidikan, kumpulan agama, kumpulan seni tradisional, dan institusi kerajaan.

Sesetengah ahli sains sosial dan ahli sosiologi mempunyai pemahaman yang berbeza tentang kumpulan sosial, berikut adalah beberapa penjelasan.

1. Soerjono Soekanto

Dalam Sociology An Introduction (2013), ahli sosiologi Suarjuno Socanto menyatakan definisi kumpulan sosial ialah himpunan manusia yang hidup bersama dan menjalinkan hubungan antara mereka.

Menurut Soerjono Soekamto, hubungan dalam suatu kelompok sosial adalah saling mempengaruhi dan saling mempengaruhi serta menimbulkan kesadaran untuk saling membantu.

2. George Homans

George Homans ialah seorang ahli sosiologi dari Amerika Syarikat yang berpendapat bahawa kumpulan sosial ialah kumpulan orang yang berinteraksi, melakukan aktiviti bersama, dan mempunyai perasaan yang mewujudkan keinginan untuk mencipta sesuatu yang teratur.

3. Robert Birstett

Birstead berkata bahawa kumpulan sosial adalah sekumpulan orang yang menyedari keperluan untuk berkomunikasi antara satu sama lain tetapi tidak terikat dengan organisasi.

Definisi kumpulan sosial ini ditulis oleh Robert Bierstett dalam buku “Antropologi dan Sosiologi Pendidikan” oleh Ordison Sombolon (2021).

4. Joseph S. Rochek

Joseph Slabey Roucek (Joseph Slabey Roucek) ialah seorang profesor sains politik dan sosiologi Amerika, beliau dilahirkan pada tahun 1902 di Prague, Czechoslovakia dan meninggal dunia pada tahun 1984 di Amerika Syarikat.

Roucek mendefinisikan kumpulan sosial sebagai kesatuan dua atau lebih makhluk sosial, terdapat pola interaksi yang difahami oleh anggota lain.

5. Mejar Pollock

Major Pollock ialah seorang ahli politik Indonesia, berdarah Indonesia-Belanda, lahir di Malang, Jawa Timur pada tahun 1905.

Major Pollock juga terkenal dalam kajian sosiologi Indonesia dan telah menulis beberapa buku yang masih digunakan sebagai rujukan sosiologi.

Menurut Pollack, kumpulan sosial ialah sebilangan orang yang berhubung antara satu sama lain dengan membina struktur untuk merealisasikan kepentingan bersama.

6. McIver dan Charles H. Page

Robert Morrison McIver dan Charles Page, kedua-duanya ahli sosiologi dari Amerika Syarikat, berkongsi pandangan yang sama tentang kumpulan sosial. Kumpulan sosial ialah kumpulan manusia yang hidup bersama.

7. Robert K. Merton

Robert K. Merton dikenali sebagai bapa sosiologi moden dan telah memberi sumbangan besar kepada subbidang kriminologi. Beliau dilahirkan pada tahun 1910 dan merupakan presiden Persatuan Sosiologi Amerika. Menurut Merton, kumpulan sosial ialah sekumpulan manusia yang berinteraksi mengikut pola yang telah ditetapkan.

8. Giddens

Manakala menurut Giddens, kumpulan sosial ialah satu bentuk perpaduan manusia yang sentiasa berinteraksi antara satu sama lain dalam satu tempoh masa.

9. Roland L. Warren

Warren mengatakan bahawa definisi kumpulan sosial ialah sejumlah orang yang berinteraksi dan mempunyai pola interaksi yang difahami oleh semua ahli.

10. Paul B. Horton dan Chester Chester L. Hunt

Horton dan Hunt kedua-duanya mentakrifkan bahawa kumpulan sosial ialah sekumpulan orang yang menyedari peranan mereka sebagai makhluk sosial dan berinteraksi antara satu sama lain.

11. Hoki Villa

Menurut Villa Hoki, kumpulan sosial ialah satu unit yang terdiri daripada dua orang atau lebih yang berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain.

Cloud Hosting Indonesia